ISO 9001:2008


EGZAMINY.PORD.PL
BEZPIECZENSTWO.PORD.PL
PRZETARGI


zobacz szczegóły

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy w celu ustalenia terminu składa dowód uiszczenia opłaty za egzamin w ośrodku egzaminacyjnym.

Powyższe dotyczy również wpłat dokonywanych przez InternetRozmiar: 13532 bajtów
strona główna e-mail  mapa strony drukuj  


EGZAMINY- WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PRZED 19 STYCZNIA 2013 R.

 • DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O WYDANIE PRAWA JAZDY

  • wniosek na specjalnym druku
  • dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów  opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta:
    39 1500 1025 1210 2002 7566 0000, lub
    28 1020 1811 0000 0002 0098 1126
  • wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby - Dz. U. Nr 286 poz. 2884 z dnia 24 grudnia 2004 r.)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie szkolenia podstawowego
   Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z dnia 31 października 2005 r.
  • Pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy tylko zainteresowanych)
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dla kandydatów niepełnoletnich od 16 roku życia (kat. A1, B1, T)
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
  • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania)- do wglądu.


 • DLA OSÓB ROZSZERZAJĄCYCH POSIADANE UPRAWNIENIA

  • wniosek na specjalnym druku
  • dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta:
    39 15001025 1210200275660000
  • wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby - Dz. U. Nr 286 poz. 2884 z dnia 24 grudnia 2004r.)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dot. kategorii C1, C, C+E, D1, D, D+E
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię prawa jazdy:
   • w zakresie kategorii B, jeśli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1
   • w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
   • w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych
  • Pisemny wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy tylko zainteresowanych)
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
  • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu.


 • DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

  • wniosek na specjalnym druku (do pobrania w Biurze Obsługi Egzaminów)
  • dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta:
    39 15001025 1210200275660000
  • skierowanie lub zaświadczenie wydane przez starostę lub wojewodę
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
  • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu.


EGZAMINY- WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PO 19 STYCZNIA 2013 R.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym oraz składa odpowiednio:
  • Dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta: 39 15001025 1210200275660000
  • Pisemny wniosek o udział instruktora podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego.
  • Pisemny wniosek o udział w egzaminie, egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
  • Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania)- do wglądu.
EGZAMINY- WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PO 19 STYCZNIA 2013 R. - TRYB AWARYJNY
 • Dokumenty:
  • Wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę
  • Oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego - Rozmiar: 846 bajtówdo pobrania
  • Dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta: 39 15001025 1210200275660000
  • Pisemny wniosek o udział instruktora podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego (dotyczy tylko zainteresowanych)
  • Pisemny wniosek o udział w egzaminie, egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego - wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
  • Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania)- do wglądu.
  • Kserokopie kwalifikacji - o ile jest wymagana


 • DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY
  WYDANEGO ZA GRANICĄ


  • Wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę
  • Oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego - Rozmiar: 846 bajtówdo pobrania
  • dowód uiszczenia Rozmiar: 846 bajtów opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
    Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
    80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
    Nr konta:
    39 15001025 1210200275660000
  • Rozmiar: 846 bajtów  pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu.

    © 2013, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku